Promocja FIRST MINUTE

lis 20, 2017

 

REGULAMIN PROMOCJI „FIRST MINUTE” I WYKORZYSTANIA BONÓW 200, 400, 600 PLN

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest

Promocja ”FIRST MINUTE” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest SALON SUKIEN ŚLUBNYCH LA LUCIENNE, z siedzibą w Szczecinie,

przy ul. Bol. Krzywoustego 8/1, numer NIP 858-124-73-95, (dalej „Organizator”).

3. Promocja urządzana jest na terenie Szczecina w celu promocji salonu LA LUCIENNE i rozwoju

sprzedaży na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

§ 2

1. Promocja polega na sprzedaży premiowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, firm

współpracujących przy organizacji Promocji, jak również firm w sposób stały świadczących usługi

dla Organizatora oraz ich pracownicy, współpracownicy i członkowie ich rodzin.

§ 3

1. Sprzedażą premiowaną objęte są Umowy Kupna oraz Szycia nowych sukien ślubnych, nie objętych żadną promocją oraz rabatami.

2. Promocja polega na podpisaniu w okresie od 01.12-31.12.2017 r. Umowy Szycia lub Kupna nowej sukni ślubnej przez klienta („Uczestnik”), za co będzie on uprawniony do skorzystania z Promocji o

określonej wartości:

2. Bon o wartości 600 PLN na zakupy w salonie LA LUCIENNE będzie przysługiwał Uczestnikowi jako rabat na zakup akcesoriów ślubnych, jeśli w dniu podpisania umowy do dnia ślubu jest 9 lub więcej miesięcy.

Bon uprawnia osobę okazującą ten bon w okresie wyszczególnionym na bonie do otrzymania rabatu

na zakupy w wysokości 600 PLN na zakup: welonu, biżuterii, okryć wierzchnich jak bolerka, wdzianka, szale, obuwia, ozdób do włosów z kolekcji obecnie dostępnej w salonie LA LUCIENNE oraz na zamówienie.

2. Bon o wartości 400 PLN na zakupy w salonie LA LUCIENNE będzie przysługiwał Uczestnikowi jako rabat na zakup akcesoriów ślubnych, jeśli w dniu podpisania umowy do dnia ślubu jest od 6 do 9 miesięcy.

Bon uprawnia osobę okazującą ten bon w okresie wyszczególnionym na bonie do otrzymania rabatu

na zakupy w wysokości 400 PLN na zakup: welonu, biżuterii, okryć wierzchnich jak bolerka, wdzianka, szale, obuwia, ozdób do włosów z kolekcji obecnie dostępnej w salonie LA LUCIENNE oraz na zamówienie.

3. Bon o wartości 200 PLN na zakupy w salonie LA LUCIENNE będzie przysługiwał Uczestnikowi jako rabat na zakupy akcesoriów ślubnych, jeśli w dniu podpisania umowy do dnia ślubu jest od 3 do 9 miesięcy.

Bon uprawnia osobę okazującą ten bon w okresie wyszczególnionym na bonie do otrzymania rabatu

na zakupy w wysokości 200 PLN na zakup: welonu, biżuterii, okryć wierzchnich jak bolerka, wdzianka, szale, obuwia, ozdób do włosów z kolekcji obecnie dostępnej w salonie LA LUCIENNE oraz na zamówienie.

4. Realizacja zakupu objętego bonem po upływie daty ważności nie będzie możliwa. Bony niezrealizowane w czasie okresu ważności bonu tracą ważność.

5. Bon stanowi nierozłączną część Umowy Kupna lub Szycia sukni ślubnej, w przypadku odstąpienia od Umowy, otrzymany bon traci ważność.

6. Bony są kuponami imiennymi. Zakupu za cenę promocyjną po okazaniu bonu nie może dokonać osoba trzecia, której bon został przekazany.

7. Uczestnik nie ma obowiązku zakupu rzeczy objętej bonem.

8. Promocje nie łącza się ze sobą. Klient ma prawo wyboru pomiędzy promocjami, które

występują w okresie trwania Promocji w salonie LA LUCIENNE.

9. Rzeczy zakupione na podstawie bonów będą wydawane w dniu uregulowania całej kwoty widniejącej na Umowie Szycia lub Kupna, przy której bon został wydany.

10. Nie ma możliwości zamiany bonu na jego równowartość pieniężną.

11. Rzeczy nierozdysponowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu pozostają własnością Organizatora.

§4

1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty

działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu komunikacji

z Uczestnikami, wydania rzeczy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko,

numer telefonu komórkowego, email; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie

oraz usuwanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo

wglądu do danych i zgłaszania zmian.

§ 5

1. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie

trwania Promocji. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym

w salonie LA LUCIENNE, oraz na stronie internetowej www.lalcuienne.com.

2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z

treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji bonów promocyjnych, z przyczyn nie leżących po jego stronie.

4. Reklamacje mogą być zgłaszane sprzedawcy lub kierownikowi sklepu w trakcie trwania

Promocji.

5. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4 pkt 2) oraz zachować

opieczętowany dowód zakupu premiowanego i bonu do czasu rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora w jego siedzibie

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 6

1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu

na siedzibę Organizatora.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie

informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji

oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do kierownika sklepu i sprzedawcy.